Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring Klanten en Leveranciers

Privacyverklaring Taxi Binnenmaas v.o.f.
Lodewijk van Praetstraat 18
3271 AG Mijnsheerenland

Inleiding
Taxi Binnenmaas v.o.f. vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Taxi Binnenmaas v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opbouw privacyverklaring
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid contact op te nemen met Taxi Binnenmaas.

Betrokkenen en Persoonsgegevens

Onder betrokkenen wordt in deze privacyverklaring verstaan de persoon of personen van wie gegevens worden verzameld, bewaard of bewerkt.

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan de op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) betrekking hebbende gegevens, als bedoeld in artikel 4(1) AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Persoonsgegevens onderverdelen wij voor het gemak in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens.

Categorie 1: Naam en contactgegevens
Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

Categorie 2: Betaalgegevens
Dit is uw rekeningnummer en de tenaamstelling.

Categorie 3: Identiteitsbewijs en foto
Dit is de (gedeeltelijke) kopie van het identiteitsbewijs en eventueel de extra pasfoto.
Mochten wij eventueel per ongeluk uw BSN of een gezondheidsgegeven ontvangen dan zullen wij deze onverwijld verwijderen.

Categorie 4: Locatiegegevens
Dit zijn gegevens over uw locatie, bijvoorbeeld dat u elk weekend naar een specifieke locatie in het Oosten gaat.

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere gegevens, zoals gegevens over gezondheid.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst (taxirit) met u te sluiten en uit te voeren. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld aan de taxichauffeur door te geven welke rit uitgevoerd moet worden en kunnen wij declaraties uitvoeren. Taxi Binnenmaas ontvangt soms uw gegevens van een derde partij. Bijvoorbeeld wanneer wij de ritten boeken voor één van onze opdrachtgevers.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. We beperken de toegang tot medewerkers voor wie de toegang voor hun werkzaamheden noodzakelijk is, en waarbij de toegang beperkt is tot die persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met de persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen is Taxi Binnenmaas op basis van de wet niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit geval is Taxi Binnenmaas namelijk de Verwerker van de gegevens van Betrokkene. Dit betekent dat een andere organisatie op basis van de wet verantwoordelijk (Verantwoordelijke) is. Voorbeeld van een dergelijke opdrachtgever is opdrachtgever voor de belbus of defensievervoer. Deze opdrachtgever heeft Taxi Binnenmaas om ondersteuning gevraagd bij het verlenen van de (taxi-)dienst.

Dit onderscheid is voor u relevant wanneer u contact op wilt nemen of gebruik wil maken van één of meerdere klantrechten onder de AVG. Indien wij de Verantwoordelijke zijn kunt u contact opnemen met ons. Indien het gaat om een dienst van één van onze opdrachtgevers dan verwijzen wij u graag naar deze opdrachtgever.
Indien u twijfelt bij wie u terecht kan, is het altijd mogelijk om dit bij ons na te vragen. Wij zullen u dan uiteraard hierbij helpen. Dit kan via het e-mailadres info@taxibinnenmaas.nl of het telefoonnummer 0186-604092.

Doorgifte aan derden
Taxi Binnenmaas deelt persoonsgegevens met organisaties die onderdeel zijn van de uitvoering van de overeenkomst (taxirit). Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtgevers of de vervoerders die de ritten uitvoeren.

Taxi Binnenmaas zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is. Wij zullen nooit persoonsgegevens uitwisselen indien dit niet is toegestaan.

Daarnaast maakt Taxi Binnenmaas gebruik van een aantal leveranciers, zoals taxichauffeurs/bedrijven waar we mee samenwerken. Wij zorgen ervoor dat de leveranciers die wij uitkiezen voldoende waarborgen hebben in het kader van privacy. Taxi Binnenmaas heeft afspraken gemaakt met deze leveranciers.

Verder maken wij gebruik van softwareleveranciers en schakelen hen ook in om onderhoud aan de software te plegen, waarbij zij toegang hebben tot persoonsgegevens. Denk hierbij aan taxisoftware-oplossing met daarin klantgegevens. Met deze leveranciers hebben wij waar noodzakelijk separate Verwerkersovereenkomsten gesloten, waarbij deze leveranciers minimaal hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen.

 Wij maken gebruik van Microsoft Office 365 of vergelijkbare software en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Soms is Taxi Binnenmaas verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien wij hiertoe specifiek verzocht worden.

Beveiliging persoonsgegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Taxi Binnenmaas een strikt beleid. Wij hebben voor de bescherming van persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd. Hierbij is rekening gehouden met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van maximaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

Taxi Binnenmaas vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons via het e-mailadres info@taxibinnenmaas.nl of het nummer 0186-604092.

U kunt gebruik maken van de volgende rechten:
• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
• Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
• Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
• Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
• Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Vindt u dat wij bij Taxi Binnenmaas onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Cookies
Taxi Binnenmaas maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. De website maakt gebruik van functionele cookies om de website te optimaliseren. Dit type cookies maakt een dusdanig beperkte inbreuk op de privacy, dat de privacywetgeving niet van toepassing is.

Wijziging van de privacyverklaring
Aangezien we onze dienstverlening en website steeds willen verbeteren kan het zijn dat de privacyverklaring af en toe wordt aangepast. Wij publiceren de aangepaste versies op de website en geven een tijdsstempel mee. Wij raden u dan ook aan om regelmatig te bekijken of een nieuwere versie effectief is geworden.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via info@taxibinnenmaas.nl of het telefoonnummer 0186-604092.